REGULAMIN CENTRUM ROZWOJU I AKTYWNOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY „ŹRÓDEŁKO”

I. MOJE PRAWA

Mam prawo do:

 • Miłości i szacunku
 • Opieki wychowawczej oraz zapewnienia warunków bezpieczeństwa podczas zajęć organizowanych w „Źródełku”
 • Życzliwego traktowania
 • Poszanowania wiedzy i rozwoju osobowego
 • Udziału w dobrowolnie wybranych zajęciach
 • Ochrony przed przemocą psychiczną i fizyczną
 • Swobodnego wyrażania myśli, przekonań, spostrzeżeń i pomysłów

II. MOJE OBOWIĄZKI

Mam obowiązek:

 • Przestrzegania wewnętrznego regulaminu „Źródełka”
 • Nieskorzystania z telefonów komórkowych podczas zajęć specjalistycznych
 • Przestrzegania godzin korzystania z komputerów lub XBOX
 • Współpracy w procesie opieki i wychowania
 • Odnoszenia się z szacunkiem do opiekunów, koleżanek i kolegów
 • Przestrzegania zasad kultury współżycia
 • Pomagania innym
 • Dbania o mienie palcówki, uczestniczenia w pracach porządkowych
 • Szanowania dobrego imienia „Źródełka”

III. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Dla bezpieczeństwa:

 • Każde wyjście zgłaszamy opiekunowi
 • Drzwi zewnętrzne zawsze powinny być zamknięte
 • W „Źródełku” zmieniamy obuwie (najlepiej z gumową podeszwą)

IV. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Nagrody i wyróżnienia będą przyznawane przez opiekuna i samorząd wychowanków za:

 • Zaangażowanie w czasie zajęć
 • Aktywne uczestniczenie w życiu „Źródełka”

V. KARY

 • Ustne upomnienie opiekuna
 • Rozmowa z rodzicami